Spletna stran Projekti.UIRS.SI
vsebuje povezave na spletne strani projektov, ki jih je za potrebe raznih projektnih nalog izdelal Urbanistični inštitut Republike Slovenije. 

 

 Povezava do spletnih strani projektov

 
Lumat
LUMAT Celovito upravljanje funkcionalnih urbanih območij z vidika trajnostne rabe prostora - Projekt Central Euroep
Inspiration
Glavni namen evropskega projekta INSPIRATION je oblikovati strateško raziskovalno agendo/program (SRA) za področje rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč ter za vplivno področje sistema, ki povezuje tipe tal, plavine in vodo in sicer z namenom, da bi uspešni rešili sedanje in prihodnje družbene izzive in potrebe.
QAPS
Model za kakovostno staranje v domačem bivalnem okolju v Sloveniji. The Model of Quality Aging in Place in Slovenia. Akronim /acornym: QAPS (= Quality Aging in Place in Slovenia)
KRASen
KRASen - Okoljske spremembe in kraški vodni viri: vplivi, ranljivost in prilagoditve rabe prostora
Art Nouveau Danube
Art Nouveau Danube - Interreg Danube Transnational Programme
Bhenefit
Potreba po trajnostnem razvoj je v času hitrih okoljskih, gospodarskih in socialnih sprememb postal glavna tema na mednarodni, nacionalni in lokalni ravni. Tudi ohranjanje stavbne dediščine mora slediti sodobnim potrebam spreminjajočega se sveta, čemur sledi projekt BhENEFIT, katerega tema je celovit pristop k upravljanju grajene stavbne dediščine (Historic Built Areas-HBA). Projekt upošteva širok spekter medsebojno povezanih vidikov, ki zadevajo dnevno vzdrževanje v povezavi s trajnostnim ohran
Mobilnost funkcionalno oviranih oseb
Mobilnost funkcionalno oviranih oseb v objektih pravosodnih organov. CRP V5-1919
Dostopnost objektov v javni rabi za potrebe invalidov
Dostopnost objektov v javni rabi za potrebe invalidov CRP V5-1917
Care4Climate-Koroška
Spletna stran Care4Climate za potrebe Koroške regije
Push
PUSH - Public space for the needs of the elderly in large housing estates in Slovenia Javni prostor za potrebe starejših v velikih večstanovanjskih soseskah v Sloveniji
HESC
HESC - Kakovost bivanja v stanovanjskih soseskah iz socialističnega in postsocialističnega obdobja: primerjalna analiza med Slovenijo in Hrvaško
Creatoures
Creatoures.uirs.si EU projekt
MPKD
Kulturna dediščina stavb v lasti Republike Slovenije, v upravljanju Ministrstva za pravosodje in v uporabi pravosodnih organov
Arhitekturne smernice
CRP - Oblikovanje smernic kakovostne zasnove sodobne arhitekture prostorov sodišč
KESPlan
KESPlan – Kulturne ekosistemske storitve v obmestni krajini: Okvir vrednotenja za izboljšanje krajinskega načrtovanja in ukrepanja
PREZENCA
Priprava kazalnikov za oceno preskrbljenosti naselij z zelenimi površinami za telesno dejavnost v odprtem prostoru v okviru ciljno raziskovalnega projekta V5-2232.
Smer za dediščino
Smer za dediščino CRP Projekt izhaja iz Smernic za prenovo stavb kulturne dediščine (MzI in MK, 2016), ki so pri ukrepih za povečanje izrabe obnovljivih virov energije opredelile možnosti za izkoriščanje OVE, med drugim tudi za vgradnjo FN. Priporočila so bila dokaj splošna, s poudarkom, da je pri stavbah kulturne dediščine ta ukrep zelo problematičen. V primerih, ko pristojna služba presodi, da je umeščanje možno, se naprave vgradijo tako, da so vizualno čim manj izpostavljene ter ne posegajo v
Digitalizacija domačih bivalnih okolij starejših ljudi v Sloveniji
ARIS - Digitalizacija domačih bivalnih okolij starejših ljudi v Sloveniji
Portal za participacijo
Portal z orodji za izvajanje participacije v prostorskem planiranju
Human Cities
Projekt Human Cities - Creative EU
Insist.PP
ARRS projekt
Dostopnost
Dostopnost javnih objektov - EU Progress, MDDSZEM, ARRS
Astus
Interreg Alpine Space
CRP poslovne cone
Poslovne cone - CRP projekt, ARRS
CRP PPN
CRP razvoj procesa pomorskega prostorskega načrtovanja